егөөтэй хариулт
а. Егөө агуулсан хариулт; б. Егөө ихтэй хариулт