ЕВРОПЧИЛОГДОХ

Европ ёсонд орох, европын шинжтэй болох.