ЕГЗӨРДӨХ

1. Дэндүү хашир догь зан гаргах;


2. Аливаа юманд хэрсүү болгоомжтой хандах.