ЕГЗӨРХӨН

Нэлээд егзөр: егзөрхөн хүн (нэлээд хал дол үзсэн хүн).