ЕГЗӨР II

1. Хашир, хал үзсэн; догь, хэцүү: егзөр амьтан (хашир догь хүн), егзөр гайхал (хал дэлгэрэнгүй...


2. Их эрдэм боловсролтой хүн.

егзөр амьтан хашир догь хүн
егзөр гайхал хал дол үзсэн хүн, амьтан
егзөр санаатай хашир муу санаатай
егзөр толгой дотроо бодолтой хашир хүн
Ижил үг:

ЕГЗӨР I