Е

1. Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн зургаадугаар үсэг: е витамин (өсөлт үржлийн нэг зүйл амин дэм), дэлгэрэнгүй...


2. Зургаадугаар гэсэн дэс тооны утга; е-д тэмдэглэсэн нь (зургаадугаарт тэмдэглэсэн нь).

е витамин өсөлт үржлийн нэг зүйл амин дэм
е-лэх е-гээр дуудах
е-лдэг аман аялгуу е-гээр дууддаг аман аялгуу
е-гээр дуудах эгшгийг голлон "е" авиагаар дуудах
е-д тэмдэглэсэн нь зургаадугаарт тэмдэглэсэн нь
Ижил үг:

Ё

Хамар

Хуний амьсагалдаг хучил торогч

Зочин 2016-02-26 10:18:17