ЕВРЕЙ

Эртний семит язгуурын хэлтэн үндэстнээс гаралтай угсаатны ерөнхий нэр; жүүд - Тэнд христос, лал, еврейн шашинтан дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль., еврей хүн (жүүд хүн), еврей хэл (жүүд хэл), еврейн хороо (жүүд үндэстний амьдардаг хороо), еврейн чулуу [эрдэс] (нэг төрлийн боржин чулуу).

еврей хүн жүүд хүн
еврей хэл жүүд хэл
еврейн хороо жүүд үндэстний амьдардаг хороо
еврейн чулуу нэг төрлийн боржин чулуу