ХОРОЛ III
/ тоглоом /

Нэгэн зүйл тоглоом, хорол, чандмань, хас, гарди ба жилийн арван хоёр эрхтний дүрс бүхий зүйлээр даалуу мэт наадах тоглоом: хорол дэлгэрэнгүй... (хорлоор тоглох, хоролдох).

Ижил үг:

ХОРОЛ I

ХОРОЛ II