ЕВРОПЖУУ

Европорхуу, европ шинж байдалтай: европжуу байдалтай (европ хэв маягийн байдалтай), европжуу дэлгэрэнгүй... (европ маягийн төрхтэй).

европжуу байдалтай европ хэв маягийн байдалтай
европжуу царайтай европ маягийн төрхтэй