е-гээр дуудах
/ хэл шинжлэл /
эгшгийг голлон "е" авиагаар дуудах