ДУГАНЦАГ II

Оромж, сууц: ханан дуганцаг (ханан оромж).

Ижил үг:

ДУГАНЦАГ I