ААЛИНХАН

Жигд, дунд хэрийн: аалинхан цастай (бага зэргийн цастай).