ДОВЖООТОХ

Довжоо тогтох: мөстөн довжоотох (мөс нь овойж довжоо байдалтай болох).