ДОВОГ II

Хүчтэй салхи: довог тавих (хүчтэй салхи тавих).

Ижил үг:

ДОВОГ I