ДОВОЙЛГОХ

1. Довгор болгох;


2. Биеийг нь тоолгох.