ДОВОГДОХ

Хүчтэй салхи салхилах: довог довогдох (хүчтэй салхилах).