ДАЙВИЙХ

Дайвгар болж эхлэх, улмаар дайвгар болох.