ДАДЛАГАГҮЙТЭЛ
/ анагаах /

Тархины зүүн талын тал бөмбөлгийн дух зулай орчмын эмгэг голомтоос үүсдэг шинж.