ДАДЛАГАЖИХ

Улам боловсронгуй, дадлага туршлагатай болох: ажилдаа дадлагажих (ажлынхаа арга эвийг олж, дэлгэрэнгүй...

ажилдаа дадлагажих ажлынхаа арга эвийг олж, туршлагажих
бичихдээ дадлагажих бичиж найруулах ухаанд суралцах
хичээлдээ дадлагажих хичээллэх дадлага туршлагатай болох