ДАГЛАЛЗАХ

Даглагар юмны байн байн хөдлөх; даглаганах.