ДАВХЦАЛ

1. Давхцах үйлийн нэр: давхцал зарчим физик (нэг цэнэгт биеийн цахилгаан орон нь нөгөөгийн цахилгаан дэлгэрэнгүй...


2. [хэл шинжлэл] Үгийн аймаг нь өөр боловч үндэс нь ижил байх үзэгдэл; хар нүд, сайтар нүд.

давхцал зарчим нэг цэнэгт биеийн цахилгаан орон нь нөгөөгийн цахилгаан оронд нөлөөлдөггүй гэсэн зарчим