давхцал зарчим
/ физик /
нэг цэнэгт биеийн цахилгаан орон нь нөгөөгийн цахилгаан оронд нөлөөлдөггүй гэсэн зарчим