ДАВХЦУУ

Баахан давхацсан байдал бүхий, тэвдүү: давхцуу ажил (тулгамдуу ажил), цаг давхцуу дэлгэрэнгүй...

давхцуу ажил тулгамдуу ажил
цаг давхцуу цаг бачим