ДАВХРААС

Дээрээс нь давхарлаж байгаа зүйл; давхарга, давхраа.