ДАВХРАЛ II

Цонхны гулд мод: цонхны давхрал (цонхны дээд хөндөл, ялуу).

Ижил үг:

ДАВХРАЛ I