ДАВСГАН :
/ хөгжим /

давсган хуур (үхрийн давсгаар бүрж хийсэн нэг чавхдаст буриад ардын хуур, хөгжмийн зэмсэг).