давсны уурхай
давсны ордоос давс авч байх байгууламж