даваа давах
хүнд хүчир, саад бэрхшээлийг туулж өнгөрүүлэх