АЙМАГЧ
/ хуучирсан /

Эрдэм номын аль нэгэн салбарын судалгааг эрхлэх хүн.