ДААРАМХАЙ

Даарахыг тэсэх чадваргүй; угийн бээрэг - Гоё хүн даарамхай. ААЗ.