ДААРДАС

Жихүүдэс, бие жихрэхүй: даардас хүрэх (даарснаа мэдэх, жихүүцэх).