айзмын хэм хэмжээ
айзмын байгуулалтыг тодорхойлох бутархай тоон хэмжигдэхүүн