ГАНДАЛТ II

Арьс ширийг ганд хийн идээлэх явц, үр дүн.

Ижил үг:

ГАНДАЛТ I