ГАНДАМТГАЙ

Гандах онцлогтой; гандамтгай эдлэл (гандах явц нь хурдан).