ГАНДАС :

гандас гандас хийх (нуруу өвдсөнөөс болж явахад ганалзах).