ГАНДГАР

Нуруу хотгорхон бөгөөд мөр ханхардуу байдал: гандгар биетэй хүн (ханхардуу мөртэй, хотгорхон нуруутай дэлгэрэнгүй...