ГАГАГАР

Хэвийн байдлаас илүү урт юм: гагагар нуруу (шулуун, өндөр нуруу), гагагар сайхан дэлгэрэнгүй... (урт, шулуун уурга), гагагар хүзүүтэй амьтан (уртхан хүзүүтэй амьтан).

гагагар нуруу шулуун, өндөр нуруу
гагагар сайхан уурга урт, шулуун уурга
гагагар хүзүүтэй амьтан уртхан хүзүүтэй амьтан