ГАГАГАРДАХ

Хэтэрхий гагагар байх, гагагарын учир зохимжгүйдэх