ГАГАГАРХАН

Нэлээд гагагар, нэлээд өлийсөн байдалтай: гагагархан хүзүүтэй тэмээ (өлгөр хүзүүтэй тэмээ).