ААДГАНУУЛАХ I

Аадгар юмыг байн байн хөдөлгөх, аадга аадга хийлгэх.

Ижил үг:

ААДГАНУУЛАХ II