БЭТРЭХ

Ганцаардан хүчирдэх, тэнхээ тамир хүрэхгүй мунгинах.