БЭХГЭР

Тахир, бөхгөр: бэхгэр шимээсэг (тахир хадуур, тахир шимээсэг) - Шимээсгийг сөлөр, бэхгэр, ерийн дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.