БҮРГЭЛЗЭХ

1. Аливаа юм бүрхэн бүдэг бүрэлзэн муу харах: нүд бүргэлзэх (нүд бүрэлзэх, нүд анилдах) - Салхи дэлгэрэнгүй... Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг;


2. Бүрэг бараг санагдах, бүүр түүр сонсогдох: санаанд бүргэлзэх (бүрэг бараг санагдах), сэтгэлд бүргэлзэх (сэтгэлд дэлгэрэнгүй...
нүд бүргэлзэх нүд бүрэлзэх, нүд анилдах
санаанд бүргэлзэх бүрэг бараг санагдах
сэтгэлд бүргэлзэх сэтгэлд бүүр түүр орох