БҮРД

1. Говь нутгийн дунд орших ус ургамал тэгш бүрдсэн хэсэгхэн газар: баян бүрд (говь газар байх устай, дэлгэрэнгүй...


2. Газраас ундран гарч хол урсахгүй тогтсон устай хонхор: шанд бүрд (бяцхан булаг устай хонхор), булаг бүрд [хоршоо] дэлгэрэнгүй...
баян бүрд говь газар байх устай, өвс ургамал жигдэрсэн хэсэг газар
шанд бүрд бяцхан булаг устай хонхор
булаг бүрд бяцхан ундарга устай хонхор
бүрдний хөгчүү Байгаль нуурын орчимд болон Монголд тархсан нүүдлийн шувуу