БҮРГЭР

1. Гэгээ муутай;


2. Бүрэнхий, бүдэг бадаг, баргар: бүргэр тэнгэр (бүүдгэр бүрхэг тэнгэр), бүргэр болох (бүдэг болох) - Үсний дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

бүргэр тэнгэр бүүдгэр бүрхэг тэнгэр
бүргэр болох бүдэг болох