БАЗАРВААНЬ

1. Очирваань; 


2. [шилжсэн] дахин бүү үзэгд, нүдэнд бүү харагд, бүү үзэгд;  базарваань хум пад (ээ бүү үзэгд)