БАЙГААЖ

Хэзээнээс байсан, уулын, байгаажийн шинж чанар