БАЗАРТ

Очирт хөлгөн-бурхны шашны сургаал номлолын зам мөрийн нэр. Базарт хөлгөний амь мод, Бадмасамбавагийн адисаар...  бас насыг олтугай.