БОРЗОН III

Цөлийн бүсэд тархсан хөрс.

Ижил үг:

БОРЗОН I

БОРЗОН II