БОЛГООМЖЛОЛ

Болгоомжлох үйлийн үр дүн: болгоомжлол сэрэмжлэл [хоршоо] (хянамж сэрэмжлэл).